دریافت قیمت و پشتیبانی

هزینه های ساخت و ساز در هر متر مربع در آفریقای جنوبی 2012

حداقل و حداکثر هزینه ساخت مسکن

7 مارس 2017 . توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه شرق آفریقا .. توسعه ای (اجتماعی و فرهنگی) زیرساخت های لازم را از قبیل جاده سازی، نیروگاهی و . . این کشور می گذرد و در صورت سرمایه گذاری در هر متر مکعب می توان6-4 کیلو وات برق تولید کرد. . هزینه ساخت این خانه ها برای طبقه متوسط و پائین تر بین 2 تا 4 میلیون شلینگ.

هزینه تمام شده ساخت مسکن چقدر است؟/ میانگین از 700 هزار تا 3 میلیون .

ﳎﺴﻤﻪ ﺳﺎزي.,. ﺳﺎﺧﺖ. اﻧﻮاع ﺑﱳ هﺎي داﻧﻪ ﺳﺒﮏ. ،ﻣﻼت هﺎ و اﻧﺪودهﺎ و. ﻓﺮﺁوردﻩ هﺎي ﻗﲑي،ﺧﺎک ﮐﺸﺎورزي . ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ. ﺗﻮﻟﻴﺪي. (. ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ. ) ١٠٠٠. ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ. اﻧﺒﺎر. (. ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ. ) ٤٠٠. ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و. ﺳﺎﻳﺮ. (. ﻣﱰﻣﺮﺑﻊ. ) ١٠٠ .. اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻤﮑﻲ هﺮ ... ﻣﺼﺎﱀ ﻋـﺎﻳﻖ،. ﻣ. ﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻟﮑﱰﻳﺴﻴﺘﻪ ودرﻧﺘﻴﺠﻪ. هﺰﻳﻨﻪ هﺎ. ي. ﺟﺎر. ي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎهﺶ ... دﻻر اﺳﺖ و در ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺁﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﺪود. ١١٠.

هزینه‌های ساخت و ساز یک خانه – جاجور

25 نوامبر 2016 . جزئیات هزینه‌ها باید منتشرشود/ساخت هرمترمربع بالای ۱میلیون تومان . محتشم معتقد است که قیمت های اعلامی، هزینه ساخت و ساز از نقطه صفر نیستند.