دریافت قیمت و پشتیبانی

ساختمان aeroton معدن مفهوم جدید

تحلیل مفهوم نظام‌مند - مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

واژه های کلیدی: استعاره مفهومی، استعاره جهتی، لیکاف و جانسون، دیوان شعر،. میر نوروز. ۱. .. بتوانیم بر اساس نمونه های شعری میر نوروز در تبیین این مبحث جدید گامی.

نافرمانی مدنی/تبیین مفهومی - ویکی‌کتاب

در معماری امروز موضوع سازه با مفهوم تکنولوژی در هم تنیده شده و بحث درباره معماری . گونه های مختلف سازه موثر بوده و نوعی نگاه برای طراحی جدید سازه پیش رو بگذارد.