دریافت قیمت و پشتیبانی

کارخانه سنگ شکنی mwl

پورتال-شهید رجایی-سنگ شکن

زمینه و هدف: سنگ شکنی برون اندامی (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) تحول عظیمی در درمان سنگ های کلیه کودکان ایجاد کرد، با این حال استفاده از این.

سنگ شکن | تولید کننده انواع سنگ شکن | شرکت ممتاز سنگ شکن

سابقه و هدف: سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند. سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از.