دریافت قیمت و پشتیبانی

مقیاس pophery وزارت بهداشت داسیت

دستور کار شناسی آزمایشگاه سنگ - بخش مهندسی معدن

دایک های هورنبلند، پالژیوکالز و بیوتیت پورفیری آندزیتی تا داسیتی میوسن هستند. .. Porphyry. Gd. Sar Cheshmeh porphyry. Late fine-grained porphyry. SiO2 .. Deposita a preliminary study. treatise on the geology of Iran, Iranian Ministry.

2416 K - فصلنامه علوم زمین

. of Sar-E-chah-E-Shur (sheet 7754), Scale 1:100000", Geological Survey of Iran . Maherabad porphyry copper-gold prospect area, South Khorasan province",.

زمین‌شیمی و زئولیت‌زایی توف‌ها در محدوده معدنی زرین‌دشت (فیروزکوه .

16 آگوست 2015 . ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻣﻘﻴــﺎس. 1:250000. ﺑﻨــﺪر اﻧﺰﻟــﻲ. (. Davies . داﺳـﻴﺘ. ﻲ،. آﻧﺪزﻳﺘ. ﻲ. و. ﺑﺎزاﻟﺖ آﻧﺪزﻳﺘﻲ. (. واﺣﺪ. Etl. 1. ) و ﺗـﻮف. ﻫـﺎي ﺑﺎزﻳـﻚ ﺑـﺎ. درون. ﻻﻳﻪ. ﻫﺎي. ﮔـﺪازه. ﻫـﺎي. ﺗﺮاﻛـﻲ. ﺑـﺎزاﻟﺘﻲ.