دریافت قیمت و پشتیبانی

برای کیتوزان

کاربرد کیتوزان در مدیریت بیماری‌های گیاهی

در شرایط ذکر شده میزان مطلوبیت مدل برای هرسه فلز برابر با 100% بود. مطابق با نتایج ، مدل هم دمای لانگمیر نسبت به فروندلیچ بهتر می تواند جذب یون های سرب با کیتوزان را پیش بینی کند.

مطالعه تأثیر پوشش کیتوزان بر برخی از ویژگی های میکروبی و .

اثر پوشش کیتوزان حاوی اسانس روغنی دارچین روی کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان نگهداری شده در یخچال نشان داده است که ویژگی های کیفی محصول برای مدت بیشتری حفظ شده و ماندگاری افزایش یافته است.

پایان‌نامه: حذف فلزات سنگین و رنگ از آب با استفاده از .

6- بحث و نتیجه گیری. استفاده از پلیمرهایی مانند کیتوزان برای انتقال داروها به محل های مناسب در سیستم های بیولوژیک مورد توجه زیادی است. کیتوزان در طول زمان در سیستم های بیولوژیک تخریب می شود.