دریافت قیمت و پشتیبانی

برای هواپیما میلز به نانو ذرات در پایان

بیوسنتز و بررسی تولید نانو ذرات نقره به‌وسیله عصاره آبی پیاز .

موش‌های گروه تجربی نانوذرات اکسید روی را به مدت 14 روز با غلظت‌های 50، 100 و 300 . با گذر از میکروذرات به نانوذرات، با تغییر برخی از خواص فیزیکی روبرو.

سرمایه‌گذاری بوئینگ روی آلیاژ آلومینیوم حاوی نانوذرات - ستاد ويژه .

پايان نامه. هاي دکتري؛ مبلغ 200 ميليون ريال. پايان نامه. به منظور خريد تجهيزات ساخت داخل و يا ... س نتز ذرات نانو مغناطیسي پلي وينیل الکل با اتصاالت گلوتارآلدهید، براي جذب .. توجه به تن وع آب و هوايی و گونه های گیاهی ... Ball Mills PM 100.

آسپرژیلوس مختلف های گونه علیه مس اکسید و منیزیم اکسید نانوذرات .

استفاده از انواع نانوپودر از قبیل TiO2 ،ZnO در کرم ضد آفتاب به منظور افزایش قابلیت . هدف از این طرح دستیابی به فرمولاسیون ضد آفتاب های حاوی نانوذرات اکسید.