دریافت قیمت و پشتیبانی

رنگ آسیایی ispat پوشش داده شده اطلاعات khopoli تماس

ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺻﻼح ﺷﺪه در ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐ - اقتصاد و توسعه کشاورزی

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آورده ﺷﺪه و در. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﻧﻮاع ﮐـﺎراﯾﯽ و روش ﻫـﺎی ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﻣﺪل. ﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳـﺖ . ﺑﺨـﺶ. ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ. آوری اﻃﻼﻋﺎت و.

فهرست کتاب های منتشر شده - انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها

یافته ها : با توجه به ورودی ها و خروجی های تعریف شده ، 11 مجله کارا و 11مجله دیگر . ارزیابی کارایی ، تحلیل پوششی داده ها (DEA ) ، مدل جمعی () ، مجلات معتبر حوزه.