دریافت قیمت و پشتیبانی

هیئت مدیره سیمان دستمزد تجدید نظر در دستمزد در سال 2012

مدیرعامل سیمان لامرد:پرداختی ۲۰۰میلیارد ریالی، بابت دستمزد، آموزش و .

20 مارس 2018 . اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن دورود از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎرس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . ﻧﺪي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﻓﺎرس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه. ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﻤﺎن.

نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی

13 سپتامبر 2014 . ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ. ﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻣﺎﻳﻪ. ﭘﺬﻳﺮ. ﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ. ﮋي ﻫﻠﺪﻳﻨﮓ. ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ. ﻚ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋي. ﻫﺎي ... ﺷ. ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻴﻤﺎﻥ. 2012. 2220000. 246700. 74370. 69560. ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎ. ﻻت ﺻﻨﻌﺖ ﺳ ... از ﻧﻈﺮ ﺗ. ﺗﻮﻟ. 54. 80. ﻗﺒﻞ). ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ. ﺑﻮده اﺳﺖ . اري. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ و در ﺳﺎل. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳ .. ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ. ﺕ : ﺳﺎﻝ. ۱۳۹۲. ﺷﺪ .. ﺎه ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ. 8,1. ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳ.

گزارش فعاليت هيت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1395/12/30 1396/12/20 19

1 دسامبر 2015 . ﮔﺯﺍﺭﺵ ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬﺎﻱ ﻫﻳﺋﺕ ﻣﺩﻳﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣﻭﻣﻲ ﺻﺎﺣﺑﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺭﺍﻱ ﻋﻣﻠﻛﺭﺩ .. ﺧﻮﺩ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻜﻨﺪ ، ﺭﻛﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺑﻨﮕﺎﻩ.