دریافت قیمت و پشتیبانی

شرکت تجاری در خارجی پوزخند صنعتی کشور

اداره ثبت شرکت ها - مجله ثبت یار - کوتاه و خواندنی از ثبت شرکت‌ها

17 مه 2018 . . کشورها و شرکت هایی که با ایران مراوده اقتصادی- تجاری دارند، سنجشی برای . جمهوری آمریکا سه شنبه هفته گذشته اعلام کرد که از برجام خارج می شود.

پوزخند تویوتا به پاسپورت ایرانی!/ دیگر کاری از برجام هم ساخته نیست

ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ واﺣﺪ ﻣﺤﻠﯽ، ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ. وﺳﯿﻠ. ﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﺎ . ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد . در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي اﻗﺪام در زﻣﯿﻨﻪ دو ﻣﻮرد ﻓﻮق ﺷﺮﮐﺘﻬ . ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻨﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮه در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺛﺎﻟﺚ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر.

ثبت شرکت خارجی در ایران | موسسه حقوقی پایش

23 مارس 2018 . بت فعالیت های تجاری در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در . ها در تهران " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " و در خارج از تهران " اداره.

نمونه موضوع فعالیت شرکت | ثبت شرکت آرمانی

3 ا کتبر 2014 . زمانی که شرکت تاسیس می کنید، شما باید نوع شرکت، نام آن و همچنین حرفه ای را . اطلاعاتی درباره انواع شرکتهای تجاریفنلاندی | سوئدی | انگلیسی.