دریافت قیمت و پشتیبانی

تعریف حق امتیاز معدن

قوت و ضعف قانون جدید معادن افغانستان - BBC Persian - BBC

اما سکتور معدن و ذخایر طبیعی افغانستان هنوز به‌عنوان یک امتیاز و بدیل برای اقتصاد . اداره جدید افغانستان حق بررسی و حتا بازنویسی قراردادهای موجود را برای خود.

فهرست مطالب

ماده 1ـ تعريف واژه‌هاي به‌كار رفته در اين قانون به‌شرح زير است:[1] ... به وزارت معادن و فلزات 2، قبل از صدور پروانه اكتشاف براى سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند .. مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي‌نفع باشند.

پایان نامه ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : بررسی تطبیقی احکام .

28 آوريل 2013 . ماده 1 - تعریف واژه‌های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است‌: .. معامله و انتقال به اشخاص ثالث که ‌متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و.

عملکرد متوازن در ادارۀ بخش معادن - Afghanistan Research and .

با تعریف بودجه اختصاصی در بودجه 97 فعالیت های . نگاه دولت به معادن ویژه است ... نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی خواستار پرداخت حق معادن استان کرمان شد. اعلام آمادگی .. به‌دست آوردن امتیازات لازم از سوی بهره‌برداران . موجودی انبارهای.

قانون معادن

واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻌﺎدن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ... ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ در . ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن، ﭘﺮواﻧﻪ اﮐﺘﺸﺎف، ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و وزارت. ﺻﻨ.

اصل مقاله (454 K) - مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی

ﺗﻌﺮﻳﻒ. واژه ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن. اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن. ﻣﻌﺎدن ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﺒﺼﺮه. -1 ... ﻧﺎﻣﻪ. اﻋﺘﺒﺎري. ،). ﻋﻼوه ﺑﺮ وراث. و اﺣﻜﺎم ﺻﺎدره از ﺳﻮي دادﮔﺎه. ﻫﺎ. دارﻧﺪه. ﺣﻖ اﻧﺘﻘـﺎل ﻗﻬـ. ﺮي ﭘﺮواﻧـﻪ. ﻣﻲ.

پرسش و پاسخ مالیاتی درخصوص ماليات نقل وانتقال پروانه بهره برداري .

ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ. ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺻﻼح ﻣﻲ. ﮔﺮدد. : ﻣﺎدﻩ. ـ١. ﺗﻌﺮﻳﻒ واژﻩ. هﺎي ﺑﻪ. آﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ... اﻻﺟﺮاء، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻤﺪﻳﺪ و ﺗﻮﺛﻴﻖ اﺳﺖ آﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﻔﺎع دارﻧﺪﻩ ﭘﺮواﻧﻪ از. ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻨﺪرج در.

ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن آﻳﻴﻦ 11/4/1392 ك 49089 ت . - سازمان نظام مهندسی معدن

د- متقاضى حقوقى تاًيين صلاحيت فنى و مالى از سوى وزارت صنايع و معادن داشته باشد که . يا موسسات مذکوردربالا حقوق يا مقررى يا حق الزحمه يا پاداش ويا امثال آن بطور مستمر (به . براى توضيح بيشتر مطالب فوق نياز به تعريف چند اصطلاح مى باشد.

بهره مالکانه (رویالتی) چیست؟-لاریسا | ارشن

ماده 1 تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: .. قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه ... مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی نفع باشند.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان

3- آيا كمكها و هدايا، حق عضويت، وجوه مكسوره از درآمد يا حقالزحمه اعضاء كه به تشكل پرداخت ميشود . به موجب بند ه مادة 5 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اصلاحي 1373 .. تعريف اين اصطلاح در صفحة 280 كتاب راهنماي اينكوترمز 200 از انتشارات كميته .. پاسخ اين است كه حتي چنانچه مشخصات و امتيازات فردي كه بنمايندگي شخص.

د. نتیجه اولویت های سرمایه گذاری - World Bank Documents

۱ تعریف معدن; ۲ بزرگترین معادن جهان; ۳ رسانه ها و مطبوعات; ۴ جستارهای وابسته . «معدن» یا «کانسار کانی» یا به صورت خلاصه «کانسار» به جای انباشت طبیعی فلز.