دریافت قیمت و پشتیبانی

سبد سرمایه گذاری سیمان dgkhan ulated

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی > گروه‌های محصول > حوزه سیمان

. تحلیلها کلیک کنید · سوپر مارکت خدمات تامین مالی و مشاوره سرمایه گذاری اماکو . تحلیل ۷ صنعت برتر بورسی پتروشیمی، دارو، فولاد، سنگ آهن، سرب و روی، سیمان.

شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار،هولدینگ سیمان،هلدینگ خصوصی .

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ 1376/8/22 ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره 135658 در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﻫﺪف اﯾﺠﺎد ، ﺗﻮﺳﻌﻪ.