دریافت قیمت و پشتیبانی

در سراسر جهان فوکوشیما

در پاکستان جدائی

در سه هفته اول پس از زلزله اتمی، میزان پرتوها در نقاط مختلف جو در سراسر جهان بیش از حد معمول بود. . دومین لکه سیاه بر تاریخ هسته‌ای جهان فوکوشیما در ژاپن رسما چرنوبیل دوم شناخته شد! . در اینجا .