دریافت قیمت و پشتیبانی

قطعات چرخ fixde کد hs توپ

قسمت اول

HS. ، رﻗﻢ ﻫﻔﺘﻢ و ﻫﺸﺘﻢ ﮐﺪ ﻣﻌﺮف ﻗﺴﻤﺖ و. ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻪ رﻗﻢ آﺧﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ .. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻗﺮاﺿﻪ. ﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ. ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻣﺎﺷﯿﻦ. ﻫﺎ ﯾﺎ. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه در. ﺟﺎي دﯾﮕﺮ. /90. 8448 .. ﮔﯿﺮي و ﭼﺮخ. ﮔﻮﺷﺖ. و دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻋﺼﺎره. ﮔﯿﺮي. 85094000. Food grinders and mixers .. ﺗﻮپ. ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺎد ﺷﻮﻧﺪه. 95066210. Balls: - inflatable sport balls. 95066210.

جستجوی کد تعرفه گمرکی کالای وارداتی - Iran Freight

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص قالب تزریق لاستیک و پلاستیک 84807100 است . و سرد شدن مواد باز شده و قطعه قالب گیری شده را بیرون از دستگاه خارج می کنند .

5 - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

24 مه 2013 . شماره تعرفه H.S CODE, توضیح و شرح کالا, حقوق ورودی Import Duty, ارزش افزوده و عوارض دیگر, ملاحظات, کد کشور دارنده . 84014000, - اجزاء و قطعات رآکتورهای هسته ای, 2, 6, - Parts of nuclear reactors. 8402, دیگ های مولد بخار .. 8410, توربین های هیدرولیک، چرخ های هیدرولیک (Water wheels)، و تنظیم کننده های آنها.

آیا می دانید دستگاه های تصفیه آب خانگی و قطعات تصفیه آب و فیلتر های آن عمدتا از کشور های تایوان و چین و دبی و کره وارد می شود و پس از این کشورها هند ، ترکیه در.

CHINA HS Description شماره تعرفه نوع کاال Code

ﭼﺮخ. ﻫﺎي ﺟﺎده. اي. 12-8-2. %40. 113. 870893. ﮐﻼچ. ﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت آن. 12-8-2. %40. 114 ... ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎل. 1394. 768. ردﯾﻒ. Row. ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ. H.S Code. Description .. comprising the ball point and .. 82119130 table knives having fixed blades. 30.