دریافت قیمت و پشتیبانی

اختلاط بتن لودر سطل ترمز

ي ﻟﻴﻜﺎ، اﺳﻜﺮﻳﺎ و ﭘﺮﻟﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﻪ ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ۴۰ ،۳۰ ،۲۰ ،۱۰ ﻭ ۵۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺑﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎﻥ. ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻧﺎﻧﻮﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺘﻦ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻓﺸﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ.

یک روش جدید برای طرح اختلاط بهینه ی بتن با مقاومت بالا براساس .

کاربرد سبکدانه ها در کشور ما عمدتا در اجزاي غير سازه اي يا نيمه سازه اي مي باشند و تحقيقات در زمنيه بتن سبک سازه اي محدود به سبکدانه ليکا مي باشد. با توجه به.